Photo by Julius Jansson on Unsplash

KUTSU yhdistyksen kevätkokoukseen / INBJUDAN till föreningens vårmöte

16.09.2020 klo 15:54
Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 24.9. klo 17 Arbiksella (Dagmarinkatu 3, Helsinki), huone 31. / Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga vårmöte to 24.9.2020 kl. 17 i Arbis (Dagmarsgatan 3, Helsingfors), rum 31.

Kevätkokous siirrettiin pidettäväksi syyskuussa koronaviruspandemian vuoksi. Eduskunnan 21.4.2020 hyväksymä laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista mahdollistaa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen järjestämisen 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen, 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunto, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä yhdistyksen edustajien valinta liittokokoukseen ja pääkaupunkikokoukseen. Ilmoittautumiset 21.9. mennessä helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-7087005.

To 24.9.2020 klo 17.00, Arbis (Dagmarinkatu 3, Helsinki), huone 31.

* * *

Vårmötet uppskjuts från våren till hösten på grund av koronaviruspandemin. Lagen om tillfällig avvikelse från föreningslagen, antagen av riksdagen den 21 april 2020, gör det möjligt att hålla ett stadgeenligt möte senast den 30 september 2020, även om föreningens regler har angett ett tidigare datum för mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: godkännande av verksamhetsberättelsen för 2019, fastställande av bokslutet för 2019 och verksamhetsgransknings-berättelsen, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och val av föreningens representanter till förbundsmötet och huvudstadsmöte. Anmälningar senast 21.9. till helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-7087005.

To 24.9.2020 klo 17.00, Arbis (Dagmarsgatan 3, Helsingfors), rum 31